Privacy Verklaring 2018

RaaT-communicatie hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Omdat je gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat je deze gegevens zelf vrijwillig aan ons hebt verstrekt, verwerken wij jouw persoonsgegevens. We zijn verantwoordelijk voor zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. RaaT-communicatie wil graag heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens

Contactgegevens

RaaT-communicatie Ernest Claeshove 72
3437 BX Nieuwegein
Nederland
Tel: +31653311368
Email: ratna@raat-communicatie.nl
Website: www.raat-communicatie.nl
KVK-nummer: 60955201

RaaT-communicatie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

RaaT-communicatie verwerkt persoonsgegevens die we in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt welke zijn beschreven in deze privacyverklaring. De verwerking van persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke we minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. We vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn op de hoogte van jou betreffende persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring gaat in op 25 mei 2018. Door op of vanaf die datum gebruik te maken van onze diensten, ga je hiermee akkoord.

Persoonsgegevens

Omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf vrijwillig aan ons hebt verstrekt, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Hierna vind je een opsomming van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam naam, functie, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer.

Doelen

De verzamelde persoonsgegevens door RaaT-communicatie worden gebruikt voor administratieve doeleinde, uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht of om je te informeren over ons bedrijf en om persoonsgegevens aan te leveren aan derden, wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn

Delen aan derden

De gegevens die je aan ons geeft verstrekken wij uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Inzien, corrigeren of verwijderen.

Je hebt recht om de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Ook heb je het recht om bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door RaaT-communicatie. Ook heb je het recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou in een computerbestand hebben naar jou of een andere, door jou aan te wijzen organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens geef dit aan ons door via  ratna@raat-communicatie.nl.

Bewaartermijn

RaaT-communicatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. RaaT-communicatie hanteert een bewaartermijn van onbepaalde tijd.

Beveiliging

RaaT-communicatie vindt de bescherming van persoonsgegevens erg belangrijk. We nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als je van mening bent jouw persoonsgegevens niet goed zijn beveiligd of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, geef dit dan direct aan ons door via ratna@raat-communicatie.nl.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

24 mei 2018, RaaT-communicatie

RaaT-communicatie  algemene voorwaarden.